Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-18&19&20.pdf

Soalan 18. YB Tuan Su Keong Siong [ lpoh Timor ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah penumpang yang menggunakan perkhidmatan kereta api ETS (lpoh ke Kuala Lumpur) dalam tahun 2013 hingga 2014. Adakah Kerajaan berhasrat untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kereta api ETS agar lebih ramai penumpang dapat menggunakan perkhidmatan kereta api ETS tersebut. Soalan 19. DATO' OTHMAN BIN AZIZ [JERLUN ] Minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan berdasarkan peruntukan RM 100 juta kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS):- (a) berapakah jumlah usahawan Bumiputera khususnya di Kedah yang telah menerima manfaat peruntukan berkenaan ; dan (b) apakah pelan jangka masa panjang Kementerian bagi memastikan pengusaha PKS ini terus meningkatkan mutu produk/perkhidmatan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Soalan 20. Y.B. DATO' MOHO ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ [ RAUB ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan :(a) bilakah pihak Kementerian akan memindahkan pusat pelupusan sampah di Cheroh Raub ke kawasan yang baru; dan (b) nyatakan langkah-langkah yang diambil buat sementara ini untuk meningkatkan keselesaan penduduk daripada bau busuk serta potensi ancaman "public health" untuk penduduk Raub khususnya di Cheroh.

Download soalan-18.pdf — 1385 KB

Filed under: KTMB, SME