Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-12&13.pdf

Soalan 12. YB. TUAN TONY PUA KIAM WEE [PETALING JAYA UTARA] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan jumlah kos Projek Langat 2 dan sama ada kos ini akan tanggung oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui bayaran "leasing" kepada PAAB yang akan menyebabkan tarif air terpaksa dinaikkan secara mendadak. Soalan 13. Datuk Joseph Satang anak Gandum [. Julau ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan langkah-langkah yang sedang dan akan diambil untuk memastikan tiada sesiapa daripada golongan sasaran bantuan kebajikan terkeluar dari perkhidmatan yang diperuntukkan kepada mereka.

Download soalan-12.pdf — 798 KB

Filed under: Projek Langat 2, water, welfare