Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-45.pdf

Soalan 45. Tuan Oscar Ling Chai Yew [ Sibu] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKIT AR menyatakan bahawa adakah Flood Mitigation Project Sibu akan diteruskan. · Jumlah Fasa untuk keseluruhan projek ini. Untuk Rancangan Malaysia ke-11, nyatakan berapa Fasa, peruntukan dan jenis kerja yang akan dilakukan dalam Flood Mitigation Project Sibu.

Download soalan-45.pdf — 253 KB

Filed under: Sabah, flood mitigation