Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-11.pdf

Soalan 11. Y.B. TUAN ANUAR BIN ABD. MANAP [ SEKIJANG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bilakah tarikh akhir bagi pihak Kementerian untuk memuktamadkan senarai barangan yang akan dikecualikan daripada Akta Cukai Barangan dan Perkhidmatan atau GST.

Download soalan-11.pdf — 185 KB

Filed under: GST