Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-0-intro&7&Q8.pdf

Soalan 7. Y.B. DATUK HAJI SHABUDIN BIN YAHAYA [ TASEK GELUGOR ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) sila perincikan berapa banyakkah IPTS yang telah diberi lesen beroperasi sehingga Jun 2014 dan berapa pula yang telah ditamatkan lesen kerana gagal beroperasi; dan (b) apakah punca kegagalan IPTS yang ditamatkan operasinya, apakah langkah yang dicadangkan oleh Kerajaan dalam mempertahankan industri ini daripada mencemarkan industri pendidikan negara. Soalan 8.

Download soalan-0-intro.pdf — 669 KB

Filed under: IPTS