Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-15.pdf

Datuk Jumat bin ldris [ Sepanggar ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) apakah pelan perancangan pihak Kementerian untuk menampung bilangan pelajar daripada negeri Sabah yang ingin melanjutkan pelajaran ke lnstitut Pengajian Tinggi Awam , yang mana bilangannya semakin bertambah tahun demi tahun; dan (b) adakah pihak Kementerian merancang untuk menambah bilangan lnstitut Pengajian Tinggi awam di negeri ini.

Download soalan-15.pdf — 367 KB