Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-25.pdf

Y.B. DATUK JOHARI BIN ABDUL GHANI [ TITIWANGSA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a. sejauh mana penerimaan kakitangan MAS terutamanya pihak Kesatuan Pekerja MAS berhubung Pelan Penstrukturan semula MAS yang melibatkan pengurangan tenaga kerja sedia ada iaitu dari 20,000 kepada 14,000; dan b. berapakah jumlah pampasan yang akan dibayar kepada 6,000 kakitangan MAS yang akan diberhentikan.

Download soalan-25.pdf — 663 KB