Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-20&21.pdf

Soalan 20. Raja Dato' Kamarul Bahrin Shah minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah langkah-langkah diambil bagi mengawal pergerakan nelayan warga-warga asing yang menggunakan kemudahan pelabuhan Chendering di Kuala Terengganu supaya aktiviti-aktiviti mereka tidak menimbulkan masalah kepada orang ramai dan rakyat tempatan Malaysia. Soalan 21. Y.B. DATUK WEE JECK SENG [ TANJONG PIAl ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan sama ada Kementerian sedar bahawa ramai penyewa di PPR telah meninggal dunia namun kediaman tersebut masih dihuni oleh waris dan apakah tindakan Kementerian untuk menyelesaikan isu ini.

Download soalan-20.pdf — 882 KB

Filed under: fishermen, housing, PPR