Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-17.pdf

Y.B. DATUK WIRA HAJI AHMAD BIN HAMZAH [ JASIN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bilangan unit dan peratus skim amanah saham di bawah PNB mengikut kaum pada akhir tahun 1990, 2000, 2008, 2010 dan 2013 serta bilangan dan peratus syarikat yang PNB mempunyai kawalan pengurusan (management control).

Download soalan-17.pdf — 394 KB

Filed under: PNB, statistics