Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-54.pdf

Dato' Seri Tiong King Sing (Bintulu) Minta Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah menyatakan: (a) adakah pihak Kementerian berhasrat untuk menambah atau menaikkan jumlah peruntukan untuk melaksanakan Projek Jalan Kampung Jalan Perhubungan Desa untuk Parlimen Bintulu terutamanya kawasan Suai dan Niah yang jaraknya melebihi 5km panjang; dan (b) adakah pihak Kementerian membuat kajian terlebih dahulu sebelum meluluskan permohonan ini atau berdasarkan kepada faktor yang lain.

Download soalan-54.pdf — 167 KB

Filed under: not answered