Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-41.pdf

YB. TUAN WONG CHEN minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan: a) adakah Kerajaan telah mendapatkan nasihat daripada firma undangundang perdagangan antarabangsa bereputasi, seperti White & Case, dalam perundingan Perkongsian Trans Pasifik (TPPA); dan b) berapakah jumlah peguam daripada Kementerian atau Kementerian lain yang terlibat sepenuh masa dalam perundingan TPPA.

Download soalan-41.pdf — 412 KB

Filed under: MITI, TPPA, AGC