Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-23.pdf

Soalan 23. Y.B. DATUK WIRA HAJI AHMAD BIN HAMZAH [ JASIN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan:- a. perkembangan terkini penstrukturan semula Syarikat Penerbangan Malaysia(MAS); dan b. bagaimana Kerajaan boleh memberi jaminan penjenamaan semula mampu dilaksanakan dengan teratur di saat industri penerbangan serantau rata-ratanya menghadapi tekanan operasi di sebabkan peningkatan kos tetap dan kos berubah.

Download soalan-23.pdf — 1782 KB