Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-53&54.pdf

Soalan 53. Dato' Abd. Aziz bin Haji Sheikh Fadzir [ Kulim Bandar Baharu ]minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan sejauh manakah kewujudan gelandangan dikatakan mengganggu persekitaran Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar raya utama negara dan berapakah jumlah tangkapan yang telah dilakukan oleh Kerajaan pada tahun 2013 terhadap golongan peminta sedekah yang dikhuatiri berpendapatan lumayan hampir setiap bulan dan apakah tindakan terhadap mereka yang telah ditangkap. Soalan 54. Y.B. TUAN CHUA TIAN CHANG @ TIAN CHUA [ BATU ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan apakah status dan perkembangan pembinaan pangsapuri kos rendah di Taman Pelangi Parlimen Batu yang telah lebih sepuluh (1 0) tahun melebihi jangka masa pembinaan.

Download soalan-53.pdf — 945 KB