Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-37&38.pdf

Soalan 37. YB. Dr. Haji lzani bin Haji Husin [ Pengkalan Chepa ) minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan sejauh manakah usaha yang telah digiatkan oleh Islamic Tourism of Malaysia dalam usaha mempromosikan Malaysia sebagai sebuah pusat pelancongan Islam yang mesti dikunjungi. Soalam 38. DATUK ROZMAN BIN ISLI [ LABUAN ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kementerian bersedia untuk membuat penurunan kuasa (empowerment) yang ketara dan menyeluruh di dalam pentadbiran Negara untuk meningkatkan kecepatan penyampaian perkhidmatan seperti : penurunan belanjawan ke unit yang paling bawah seperti JKKK, dan penurunan kuasa kepada negeri dan daerah bagi pelaksanaan . pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur.

Download soalan-37.pdf — 1187 KB