Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-34&35.pdf

Soalan 34. Tuan Haji Mohd Fasiah bin Haji Mohd Fakeh [ Sabak Bernam ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan bilarigan Sekolah Wawasan yang telah diwujudkan mengikut negeri dan sejauh manakah Sekolah Wawasan ini telah berjaya mencapai objektif penubuhannya untuk mewujudkan sistem persekolahan berteraskan konsep perpaduan serta adakah Kerajaan bercadang untuk memperbanyakkan lagi Sekolah Wawasan sebagai usaha untuk mewujudkan integrasi nasional dan melahirkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu. Soalan 35. Y.B. DATO' SRI AZALINA BINTI DATO' OTHMAN SAID [ PENGERANG] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan sejauh manakah perancangan Kementerian untuk melaksanakan pembangunan perumahan di tanah-tanah Kerajaan di Parlimen Pengerang dengan harga terkawal serta menetapkan kuota Bumiputera dimana langkah ini adalah penyelesaian kepada keperluan perumahan yang mendesak akibat kemasukan tenaga pekerja yang tinggi.

Download soalan-34.pdf — 666 KB

Filed under: Sekolah Wawasan, housing