Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-32&33.pdf

Soalan 32. Y.B. DATO SERI ANWAR BIN IBRAHIM [ PERMATANG PAUH ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a) apakah jaminan Kerajaan dan Khazanah bahawa MAS akan diurus dengan lebih cekap; dan b) adakah Kerajaan bersedia untuk mengkaji fuel ancj__2il expenditure yang menyumbang 36% kepada jumlah perbelanjaan MAS, dan apakah jaminan kepentingan pekerja MAS dilindungi. Soalan 33. Raja Dato' Kamarul Bahrin Shah [ Kuala Terengganu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah polisi Kerajaan dalam mengeluarkan lesen kapal kargo dan langkah-langkah yang diambil dari mengelakkan lesen tersebut tidak di salah guna bagi tujuan lain.

Download soalan-32.pdf — 2162 KB