Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-17.pdf

Datuk Juslie bin Ajirol [ Libaran ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan a) bilangan projek pembinaan sekolah rendah dan menengah yang sudah siap, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan di negeri Sabah;dan b) bila kelulusan pelaksanaan projek SMK Gum Gum II memandangkan permohonan telah dibuat sejak Rancangan Malaysia ke-8 lagi.

Download soalan-17.pdf — 322 KB