Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-48.pdf

TUAN MOHO RAFIZI BIN RAMLI [ PANDAN ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan syarikat-syarikat yang telah di senarai pendek untuk mendapat tender melaksanakan pengubahsuaian sistem pam petrol di seluruh negara berikutan keputusan rasionalisasi subsidi minyak mengikut pendapatan dan jumlah bayaran kepada syarikat-syarikat ini serta siapa yang menanggung kos ini.

Download soalan-48.pdf — 427 KB

Filed under: petrol subsidy