Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
20 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-0-intro,7,8,9,10&11.pdf
Soalan 7. Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakub [ Machang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk mewujudkan sekolah khas atau khusus bagi pelajar Tingkatan Enam di setiap Pejabat Pendidikan Daerah sesuai dengan pengiktirafan mereka sebagai pelajar Pra Universiti. Soalan 8. YB Tuan Manivanan A/L Gowindasamy [ Kapar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan:- i) jumlah bilangan klinik kesihatan awam dan swasta di seluruh negara mengikut pecahan setiap negeri, dan sama ada usahausaha pemantauan diadakan bagi memastikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh setiap klinik adalah menepati piawaian untuk menjamin keselamatan dan kepentingan pesakit; dan ii) perincian kes demam denggi (pecahan untuk setiap negeri) dan bilangan kes kematian akibat demam denggi (pecahan untuk setiap negeri) untuk sepanjang tahun 2012, 2013 dan sehingga 30 September 2014. Soalan 9. Datuk Aaron Ago anak Dagang [ Kanowit ] minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan peratusan penduduk di luar bandar Sarawak dan Sabah yang belum mendapat liputan telefon dan perkhidmatan internet. Apakah rancangan Kerajaan bagi mengatasi masalah ini dan bilakah negara kita dapat mencapai 100% perkhidmatan tersebut. Soalan 10. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta . MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) mekanisme yang disediakan bagi pelajar asing memohon kad pengenalan pelajar antarabangsa, i-Card; dan i (b) langkah-langkah yang dibuat bagi me~astikan semua pelajar asing memiliki i-Card dan tindakan-tindakan yang akan dikenakan sekiranya pelajar asing didapati tidak memiliki i-Card. Soalan 11. YB. DATO' HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI MOHAMAD (LIPIS) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan status cadangan projek pembinaan Lebuh Raya Utama Tengah (Central Spine ExpresswayCSE) kepada pembangunan yang akan memberi manfaat kepada penduduk setempat.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-10&11.pdf
Soalan 10. Dr. Ko Chung Sen [ Kampar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) bilangan rakyat Malaysia yang terlibat dalam kegiatan militan di luar negara terutamanya dalam kumpulan pejuang Islamic State; dan (b) apakah pandangan Kerajaan dan tindakan yang akan diambil terhadap golongan ini. Soalan 11. Y.B DATUK WILLIAM @ NYALLAU ANAK BADAK (LUBOK ANTU) Minta KEMAJUAN MENTERI LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan setakat mana tindakan diambil oleh Kementerian ke atas kontraktor yang telah gagal menyiapkan projek Bekalan Elektrik Luar Bandar yang begitu lama tertangguh dan menyebabkan rakyat tidak berpuas hati terhadap kerajaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-11.pdf
Tuan Anyi Ngau [ Baram ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah terdapat rancangan oleh pihak Kementerian bagi menambah Sekolah Model Khas Komprehensif (K9) di Sabah dan Sarawak bagi menangani masalah keciciran di kalangan pelajar di kawasan luar bandar.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-12.pdf
YB Tuan Julian Tan Kok ping [ Stampin ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan senarai syarikat-syarikat yang membekalkan peralatan serta servis di Hospital Umum Kuching Sarawak, serta peralatan dan servis yang mereka bekalkan. Senaraikan jumlah pembelian ataupun pembayaran kepada syarikat yang disenaraikan dari tahun 2000 sehingga sekarang.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-14.pdf
Tuan Wong Ling Biu [ Sarikei ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan berapakah jumlah peruntukan pembangunan yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah rendah beraliran Bahasa Gina dan Sekolah-sekolah Menengah Jenis Bantuan di bahagian Sarikei dalam 5 tahun yang lepas. Kenapakah Kerajaan Pusat masih meminggirkan sekolah-sekolah rendah beraliran cina dari segi peruntukan pembangunan sekolah.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-15.pdf
YB Tuan Haji Ahmad Lai bin Bujang [ Sibuti ] minta PERDANA MENTERI menyatakan : (a) adakah pihak kerajaan mempunyai pelan perancangan terperinci berkenaan untuk sistem pengangkutan awam bagi bandaraya-bandaraya utama seluruh Malaysia termasuk Wilayah Sarawak; dan (b) adakah pihak kerajaan bercadang untuk memperkenalkan sistem bas rapid seperti Rapid Kuantan dan Rapid Penang untuk Sarawak.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-20.pdf
Soalan 20. YB Tuan Haji Ahmad Lai bin Bujang Sibuti minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah perkembangan terkini Program Perumahan PR1MA di Sarawak, adakah Projek PR1MA akan dilaksanakan di Sarawak bermula 2016 dan adakah lokasi telah dikenalpasti di kawasan utara Sarawak seperti Bandar Raya Miri.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-19 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-23.pdf
Tuan Nogeh anak Gumbek [ Mas Gading 1 minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan sama ada Kementerian berhasrat untuk membina sebuah sekolah menengah di kawasan Jagoi, Bau. '
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-27,28&29.pdf
Soalan 27. TUAN HAJI AHMAD LAI BIN BUJANG [ SIBUTI- BN] Minta MENTERI BELlA DAN SUKAN menyatakan:- (a) sejauh manakah penglibatan belia Sarawak terhadap program belia yang diperkenalkan oleh Kementerian untuk pembangunan belia berkenaan; dan (b) adakah dana-dana pembangunan belia seperti Dana Belia 1MOB disertai oleh belia Sarawak dan berapakah jumlah penyertaan memuaskan. Soalan 28. Tuan Ignatius Dorell Leiking [ Penampang ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :- a) apakah kesimpulan yang diperoleh daripada laporan siasatan kemalangan kapal terbang yang terhempas pada 6hb Jun 1976 di mana pemimpin-pemimpin utama Kerajaan Sabah seperti Tun Fuad Stephens, Datuk Salleh Sulong, Datuk Peter Mojuntin, Datuk Chong Thain Vun, dan lain terbunuh; dan b) sama ada laporan siasatan itu boleh diperoleh oleh awam Soalan 29. Datuk Seri Panglima Haji Abdul Ghapur bin Haji Salleh [ Kalabakan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah langkah-langkah terkini Kementerian dalam menentukan keselamatan tahanan polis daripada menjadi mangsa penderaan dan seksaan semasa dalam tahanan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-28,29&30.pdf
Soalan 28. Tuan Dr. Ko Chung Sen [ Kampar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) mengapa beliau enggan mendedahkan butir-butir ahli panel Akta Pencegahan Jenayah (PCA), termasuk latar belakang mereka; dan (b) pihak yang bertanggungjawab untuk melantik ahli panel tersebut dan sama ada ahli panel ini bertanggungjawab kepada Parlimen dan rakyat. Soalan 29. Y.B. DATO' HENRY SUM AGONG [ LAWAS ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan sama ada Kementerian merancang untuk melaksanakan program rumah murah/mampu milik di daerah Lawas. Soalan 30. Datuk Seri Panglima Haji Abdul Ghapur bin Haji Salleh [ Kalabakan minta PERDANA MENTERI menyatakan :- (a) apakah Kementerian maklum tentang penyebab sebenarnya mengapa kejadian gajah menyerang di Felda Umas-Umas di Kalabakan berlaku; dan (b) jika maklum apakah perancangan kementerian untuk menentukan agar dapat dikenal pasti dan tindakan sewajarnya diambil untuk mengelakkan perkara ini tidak berulang lagi.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies