Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
3 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-37,38&39.pdf
Soalan 37. TUAN LIM LIP ENG [ SEGAMBUT 1 minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan jumlah pelaburan skim cepat kaya YSLM haram, status siasatan syarikat CDTUP International Sdn Bhd yang mempunyai hubung kait dengan YSLM. Mengapa wakil dan agen YSLM yang berada di Malaysia tidak ditangkap dan harta mereka tidak disita untuk membantu siasatan. Soalan 38. Y.B. DATUK JUSLIE BIN AJIROL [ LIBARAN ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan langkah Kerajaan dalam menangani pembiayaan perumahan yang ketat, kadar faedah yang tinggi, kuantiti pembinaan rendah, kenaikan harga rumah yang melampau dan kemampuan untuk rakyat memiliki semakin terhad serta masih berlaku secara meluas di negara ini. Soalan 39. VB DATO SERI REEZAL MERICAN BIN NAINA MERICAN [ KEPALA BATAS ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan memberikan penerangan tentang sejauh mana penguatkuasaan Akta Peranti Perubatan (Akta 737) setakat ini. Apakah ianya mempunyai kesan positif kepada industri perubatan di Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-18&19.pdf
Soalan 18. DR. HAJI IZANI BIN HAJI HUSIN (Pengkalan Chepa) Minta Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah menyatakan jalan-jalan kampung yang akan di naik tarafkan bagi tahun Pengkalan Chepa. Soalan 19. Y.B. DATO' SERI ONG KA CHUAN [ TANJONG MALIM ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan apakah perancangan yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan bagi membantu golongan muda untuk memiliki rumah mereka sendiri, terutamanya di kawasan bandar memandangkan harga rumah di kawasan bandar adalah amat tinggi.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-27 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-26&27.pdf
Solan 26. YB Dr. Azman Bin Ismail [Kuala Kedah] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian untuk mengurangkan kos rawatan di sektor swasta Soalan 27. Y.B. DATO' ABO. AZIZ BIN HAJI SHEIKH FADZIR [ KULIM BANDAR BAHARU ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan apakah puncanya dikatakan hampir 60% kakitangan awam yang bergaji RM3,000 sebulan dan ke bawah tidak memiliki rumah sendiri dan apakah laporan terkini Program 1 Juta Rumah yang dicadang dibina oleh Kementerian pada tahun lepas.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies