Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
2 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-33&34.pdf
Soalan 33. TUAN TEO KOK PERDAGANGAN SEONG DALAM [RASAH] minta MENTERI KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan secara terperinci apakah tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan terhadap sindiket "Gores dan Menang" dan Skim Cepat Kaya yang telah menyebabkan kerugian yang teruk terhadap rakyat. Soalan 34. Dato' Seri Anwar bin Ibrahim [ Permatang Pauh 1 minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada siasatan terhadap dua orang penumpang pesawat MAS MH370 yang dilaporkan menggunakan pasport palsu telah dijalankan dan apakah hasil siasatan setakat ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-37,38&39.pdf
Soalan 37. TUAN LIM LIP ENG [ SEGAMBUT 1 minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan jumlah pelaburan skim cepat kaya YSLM haram, status siasatan syarikat CDTUP International Sdn Bhd yang mempunyai hubung kait dengan YSLM. Mengapa wakil dan agen YSLM yang berada di Malaysia tidak ditangkap dan harta mereka tidak disita untuk membantu siasatan. Soalan 38. Y.B. DATUK JUSLIE BIN AJIROL [ LIBARAN ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan langkah Kerajaan dalam menangani pembiayaan perumahan yang ketat, kadar faedah yang tinggi, kuantiti pembinaan rendah, kenaikan harga rumah yang melampau dan kemampuan untuk rakyat memiliki semakin terhad serta masih berlaku secara meluas di negara ini. Soalan 39. VB DATO SERI REEZAL MERICAN BIN NAINA MERICAN [ KEPALA BATAS ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan memberikan penerangan tentang sejauh mana penguatkuasaan Akta Peranti Perubatan (Akta 737) setakat ini. Apakah ianya mempunyai kesan positif kepada industri perubatan di Malaysia.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-29 Parliamentary Replies