Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-46.pdf
Dato' Dr. Tan Kee Kwong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan bagaimanakah proses bajet DBKL 2015 dibuat dan adakah Ahli-ahli Parlimen Wilayah Persekutuan diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam proses ini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-20&21.pdf
Soalan 20. Tuan ldris bin Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan berapakah bilangan kakitangan Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA) mengikut negeri-negeri dan berapakah peruntukan sejak tahun 2010 hingga 2013. Soalan 21. Datuk Linda Tsen Thau Lin [ Batu Sapi ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan langkah-langkah menaik taraf Pelabuhan Sandakan seiring dengan penambahan kegiatan ekonomi termasuk pembangunan industri hiliran kelapa sawit di Klaster lndustri Kelapa Sawit (Palm Oil Industrial Cluster, POIC) di Sandakan:-
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-29.pdf
Dato' Abd. Aziz bin Haji Sheikh Fadzir [ Kulim Bandar Baharu ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan apakah pelan tindakan yang telah dirangka untuk memastikan sasaran melahirkan 50% tenaga kerja mahir menjelang 2020 dapat dicapai.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-28 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-18.pdf
Tuan Wong Sze Ph in @Jimmy [ Kota Kinabalu ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan peruntukan yang telah diberi oleh Kerajaan Persekutuan bagi tujuan mengatasi masalah banjir dan rancangan naik tarat sistem pengairan dan saliran di setiap kawasan atau daerah di setiap negeri bagi tahun 2003- 2013.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies