Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-56.pdf

Soalan 56. Tuan Gooi Hsiao-Leung [Alor Setar] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada mengikut perenggan 3(1) (dibawah tajuk Kecualian dan Peralihan) Perintah Ahli Parlimen (Saraan) (Pindaan Jadual Pertama) 2015, untuk Ahli-Ahli Parlimen yang telah berhenti menjadi Ahli Parlimen dan sedang menerima pencen sejak sebelum 1.1.2009,adakah pencen mereka akan diselaraskan mengikut kenaikan gaji Ahli-Ahli Parlimen baru- baru ini.

Download soalan-56.pdf — 52 KB