Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-13&14.pdf

Soalan 13. Dato' Noraini binti Ahmad Parit Sulong] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah-langkah khusus Jawatankuasa Khas Ekonomi (JKE) yang ditubuhkan baru-baru ini dalam mengukuhkan kedudukan nilai ringgit dan mengembalikan keyakinan pelabur asing terhadap negara dalam suasana ketidaktentuan ekonomi global masa kini. Soalan 14. Y.B. TAN SRI DATO SRI WILLIAM MAWAN IKOM SARATOK minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan apakah pihak Kementerian bercadang untuk menambahkan pembinaan unit rumah bagi Program Perumahan Rakyat di bandar?bandar utama di seluruh negara memandangkan keperluan memiliki rumah sendiri di kalangan rakyat jelata sangat penting ketika ini.

Download soalan-13.pdf — 153 KB