Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 58

Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada SRC International Sdn. Bhd. telah melabur dalam syarikat tenaga di Mongolia dan apakah butiran terperinci pelaburan tersebut dan kedudukan terkini?

Download soalan-58.pdf — 28 KB

Filed under: SRC