Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-38&39&40.pdf

Soalan 38 Tan Sri Dato' Seri Abd Khalid bin Ibrahim [ Bandar Tun Razak ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan apakah strategi jangka pendek, pertengahan dan panjang Kerajaan Persekutuan untuk menangani kejatuhan harga komoditi komersil terutama getah dan kelapa sawit serta kesan ekonomi ke atas pekebun kecil, peneroka skim-skim pertanian dan masyarakat luar bandar. Soalan 39. Tuan Anuar bin Abd. Manap [ · Sekijang ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :(a) memandangkan Pelabuhan Darat di Segamat mempunyai potensi untuk dinaiktarafkan menjadi pusat pelaburan dan 'one stop centre' terminal pengangkutan membangunkan Pelabuhan adakah Kementerian bercadang Darat Segamat sebagai Terminal Utama Kereta Api di Segamat menggantikan stesen kecil sedia ada seiring dengan perlaksanaan laluan berkembar; dan (b) apakah Kementerian melalui PKFZ ada mempertimbangkan kaedah terbaik bagi memanfaatkan kemudahan yang telah tersedia wujud di pelabuhan darat Segamat ini. Soalan 40. DR. MANSOR BIN ABO RAHMAN [ SIK] Minta MENTER! KEMAJUAI\J LUAR BAI\JDAR DAN WILAYAH menyatakan apakah langkah Kementerian bagi menaikkan taraf peniaga Bumiputera yang dihimpit oleh masalah modal bagi meningkatkan modal perniagaan mereka kerana bank-bank perdagangan tidak begitu membantu sedangkan kaum-kaum lain senang n1endapat perniagaan mereka modal secara untuk menjalankan 'consignment'. Adakah Kementerian mempunyai idea antaranya men1bantu mewujudkan perniagaan secara 'consignment' selain daripada bantuan modal seperti TEKUN.

Download soalan-38.pdf — 1170 KB