Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-30.pdf

Soalan 30. VB Tuan Sivakumar AIL Varatharaju Naidu [ Batu Gajah ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan jumlah wang yang dibelanjakan oleh Kerajaan bagi kerja-kerja penyelenggaraan Klinik-Kiinik 1 Malaysia (K1 M) di seluruh negara. Berapakah jumlah Klinik 1 Malaysia yang sedang beroperasi mengikut negeri.

Download soalan-30.pdf — 133 KB