Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-14.pdf

Soalan 14. Dato' Mohd Ariff Sabri bin Abdul Aziz [ Raub ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan: (a) setakat manakah tahap perlaksanaan skim menanam semula pokok buah-buahan dan penstrukturan semula dusun tradisional dijalankan; dan (b) berapakah bajet yang diperuntukkan untuk pemilik dusun tradisional untuk menggalakkan mereka menanam baka-baka pokok buah-buahan yang mempunyai harga pasaran yang lebih tinggi.

Download soalan-14.pdf — 172 KB

Filed under: fruit