Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-45&46.pdf

Soalan 45. DATUK KOH NAI KWONG [ ALOR GAJAH ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan butiran berkenaan sistem subsidi baru untuk petrol dan diesel yang akan dilaksanakan pada hujung tahun ini sebagaimana yang diumumkan oleh Ketua Setiausaha Kementerian. Bagaimanakah pelaksanaan sistem ini akan memberi kesan kepada kehidupan orang ramai. Soalan 46. Y.B. IR. SHAHARUDDIN BIN ISMAIL [ KANGAR ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan :(a) berapakah jumlah projek perumahan di dalam perancangan pemulihan akibat daripada kegagalan pemaju sebelumnya; dan (b) apakah denda dan tindakan yang dikenakan kepada pemaju dan kontraktor yang gagal menyiapkan projek perumahan mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

Download soalan-45.pdf — 669 KB

Filed under: petrol subsidy