Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-43.pdf

Soalan 43. Tuan Che Mohamad Zulkifly bin Jusoh [ Setiu ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan jumlah kanak-kanak Autisme yang telah direkodkan di negeri Terengganu serta jenis bantuan yang disediakan bagi kanak-kanak tersebut. Soalan 44. YB TUAN lORIS BIN HAJI AHMAD [ BUKIT GANTANG ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan: a) berapakah Kerajaan membelanjakan wang untuk projek inovasi; dan b) apakah contoh hasil inovasi yang dijual ke negara luar.

Download soalan-43.pdf — 1009 KB

Filed under: Autism, innovation