Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-28.pdf

Soalan 28. VB Tuan Tony Pua Kiam Wee [ Petaling Jaya Utara ] minta PERDANA M ENTERI menyatakan :- (a) sebab konsesi Lebuh Raya KIDEX diluluskan walaupun ianya hanya dapat mengurangkan kesesakan trafik sebanyak 4% secara purata; dan (b) sama ada pihak Kerajaan Negeri Selangor mempunyai kuasa untuk menolak projek Lebuh Raya Kl DEX.

Download soalan-28.pdf — 1087 KB

Filed under: KIDEX