Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-13.pdf

Soalan 13. Tuan Haji Ahmad Lai bin Bujang ( Sibuti ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan: (a) apakah usaha pihak kerajaan untuk meningkatkan kesedaran masalah kanak-kanak Autisme di kalangan ibu bapa di luar bandar; dan (b) apakah langkah yang diambil untuk memperluaskan khidmat dan bantuan kepada keluarga yang mempunyai kanak-kanak Autisme.

Download soalan-13.pdf — 1592 KB

Filed under: Autism