Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-37.pdf

Soalan 37. Y.B. TUAN HAJI KHALID BIN ABDUL SAMAD [ SHAH ALAM ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan status tuntutan semula pinjaman kewangan yang telah diberikan kepada Syarikat Nasional Feedlot Corporation (NFC).

Download soalan-37.pdf — 302 KB

Filed under: NFC, National Feedlot Corp