Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-52&53.pdf

Soalan 52. YB Dato' Seri Tiong King Sing [ Bintulu ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan:- a. adakah pihak Kementerian mempunyai rancangan untuk menjalankan pemeriksaan terhadap kilang pengusaha minyak masak tempatan memandangkan isu minyak kitar semula diguna untuk memproses minyak masak semakin hangat di luar negara; dan b. apakah langkah-langkah Kementerian dalam memastikan jaminan kualiti keselamatan minyak masak di pasaran. Soalan 53. Puan Mas Ermieyati binti Samsudin [ Masjid Tanah ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan adakah Kementerian masih menggunakan "Offline Interpol Data System" yang lama serta bilakah Kementerian akan menaik tarat sistem tersebut kepada pangkalan data "lnterpols Stolen & Lost Travel Documents (STLD)" bagi tujuan meningkatkan kawalan keselamatan penerbangan di Malaysia.

Download soalan-52.pdf — 813 KB