Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-36&37.pdf

Soalan 36. Tuan Charles Anthony Santiago [ Klang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan isu-isu penting dalam "feasibility study'' dalam kajian tenaga nuklear. Soalan 37. DATUK AHMAD JAZLAN BIN YAAKUB [ MACHANG] Minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan sejauh manakah keberkesanan pelatih-pelatih yang mengikuti kursus di GIATMARA dapat menjana pendapatan yang sama taraf dengan orang berkemahiran yang mengikuti kursus di tempat pengajian tahap tinggi dalam melahirkan modal insan yang berkualiti di bidang kemahiran.

Download soalan-36.pdf — 1092 KB

Filed under: nuclear, GIATMARA