Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-55.pdf

Tuan Er Teck Hwa [ Bakri ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah kakitangan yang telah berpencen tetapi disambung semula perkhidmatan mengikut bidang kepakaran, Kementerian dan agensi, tangga gaji, elaun dan manfaat yang diberikan serta tempoh masa kontrak perkhidmatan.

Download soalan-55.pdf — 304 KB

Filed under: pension