Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-51.pdf

Dato' Ar. Wan Mohammad Khair-il Anuar bin Wan Ahmad [ Kuala Kangsar ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan kadar peratusan pekerja mahir, separa mahir dan tidak mahir dalam pasaran pekerjaan di Malaysia sehingga Mac 2014 dan pecahan pekerja-pekerja asing dalam kategori-kategori ini.

Download soalan-51.pdf — 234 KB