Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
85 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-15.pdf
Y.B. DATO SERI REEZAL MERICAN BIN NAINA MERICAN [ KEPALA BATAS ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan perincian mengenai jumlah keseluruhan pencarum KWSP yang mempunyai simpanan lebih daripada RM500 ribu setakat tahun 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-0-intro.pdf
Tuan Fong Kui Lun [ Bukit Bintang ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan jumlah bilangan sekolah menengah jenis kebangsaan persendirian dan bilangan murid/guru di setiap negeri, peruntukan pembangunan yang disalurkan sepanjang 5 tahun lalu dan perancangan masa depan Kementerian terhadap sekolah-sekolah tersebut berikutan peningkatan permintaan kemasukan baru.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document Soalan 10
Minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan - a) stastik taburan penempatan Orang Asli serta senarai perkampungan Orang Asli di seluruh Semenanjung Malaysia; dan b) jumlah perkampungan Orang Asli di Semenanjung yang masih tidak mempunyai bekalan air dan elektrik sehingga September 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-12.pdf
Dr. Tan Seng Giaw [ Kepong ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan keadaan sains dan kejuruteraan di sekolah menengah dan Universiti di negara ini. Apakah peruntukan dan hasil.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-15.pdf
Datuk Haji Shabudin bin Yahaya [ Tasek Gelugor ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan status pelaksanaan program pengajian kursus agama Islam kepada masyarakat setempat yang dicadangkan. pelaksanaan melalui Kolej Komuniti seluruh negara.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-29.pdf
YB Kasthuriraani A/P Patto [Batu Kawan ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bilangan mesin MRI dan CT Scan dan sama ada ianya berfungsi atau tidak di semua hospital Kerajaan dan swasta berdasarkan pecahan negeri dan sama ada ianya dibeli atau disewa serta nyatakan kosnya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-35.pdf
DATO' FAUZI BIN ABDUL RAHMAN [ INDERA MAHKOTA] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah kriteria yang diguna pakai untuk mengukur 'distribution of income' antara rakyat yang kaya dan miskin dari dasar DEB yang menjanjikan penyusunan semula masyarakat dan Wawasan 2020 yang bertujuan menjadikan Malaysia sebagai negara maju.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-13 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-34.pdf
Soalan 34. Tuan Su Keong Siong [ lpoh Timor ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah kematian dalam tahanan Polis yang telah berlaku sehingga hari ini. Jelaskan kenapa langkah-langkah yang diambil oleh pihak polis untuk menghalang kematian dalam tahanan polis daripada berlaku adalah tidak berkesan. Soalan 35. Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapakah statistik di seluruh negara jenayah gengsterisme yang berlaku di sekolah mulai 2010 hingga 2014. Apakah punca golongan ini terlibat dan langkah mengatasi yang diambil Kerajaan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-49.pdf
YB Tuan Nga Kor Ming [ Taiping ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah bilangan individu yang berjaya mendapat anugerah gelaran "Data', Datuk, Data' Paduka, Data' Seri, Tan Sri dan Tun mengikut nama negeri-negeri, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan sehingga kini.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-54.pdf
Datuk Liang Teck Meng [ Simpang Renggam ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan apakah langkah-langkah pencegahan yang telah diambil oleh Kementerian untuk mengelakkan atau mengurangkan risiko kepada pekerja binaan serta nyatakan tindakan Kementerian ke atas kontraktor MRT yang terlibat dalam kejadian runtuhan kontrik pada 19 Ogos 2014.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-14 Parliamentary Replies