Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
1 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document soalan-25&26.pdf
Soalan 25. Datuk Johari bin Abdul Ghani [ Titiwangsa ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan untuk ; memperkasakan Sekolah Kebangsaan agar semua kaum memilih sekolah kebangsaan sebagai pilihan pertama untuk menghantar anak-anak mereka. Soalan 26. Y.B. TUAN TAN KOK WAI [ CHERAS ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN menyatakan kedudukan semasa hal ehwal semua insinerator sedia ada di negara ini. Adakah cadangan projek-projek insinerator di Kuala Lumpur, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan akan dilaksanakan. Jika ya, nyatakan kemajuannya
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-16 Parliamentary Replies