Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home
71 items matching your search terms.
Filter the results.
Item type


New items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
File PDF document Soalan 4
Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab syarikat 1MDB dan SRC International masih belum memfailkan Laporan Kewangan untuk Mac 2015 dan bilakah Iaporan-laporan tersebut akan difailkan. Adakah syarikat audit Deloitte telah memulakan kerja-kerja pengauditan?
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2015-10-20 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-35.pdf
Y.B. TUAN MANIVANAN A/L GOWINDASAMY [ KAPAR ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a) bilangan dan nilai aset tenaga yang dimiliki oleh 1Malaysia Development Bhd (lMDB) masing-masing di dalam dan luar negara; serta menjelaskan mengenai bilangan dan nilai kontrak yang berkaitan dengan penjanaan kuasa yang dianugerahkan oleh kerajaan Malaysia kepada lMDB; dan b) terangkan secara terperinci bagaimanakah lMDB yang memainkan peranan sebagai sumber dana mewakili kekayaan Negara mempunyai hutang terkumpul kira-kira RM38 bilion selepas hanya lima tahun beroperasi.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-03 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-29.pdf
Y.B. TUAN LIM LIP ENG [ SEGAMBUT] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan tujuan Kerajaan menubuhkan lMalaysia Development Berhad (lMDB), kaedah digunakan untuk mengumpul dana, jumlah dana terkini, apakah pencapaian-pencapaiannya dan apakah perbezaan peranan di antara lMDB dengan Khazanah Nasional dan Permodalan Nasional Berhad.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-08 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-27.pdf
Y.B. TUAN MOHAMED AZMIN BIN ALl [ GOMBAK ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah strategi 1Malaysia Development Berhad ( lMDB) untuk memacu pertumbuhan ekonomi mampan dan menggalakkan kemasukan pelaburan langsung asing (FDI).
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-33.pdf
Y.B. TUAN JEFF 001 CHUAN AUN [ JELUTONG ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah pinjaman dan hutang lMDB buat masa terkini. Berapa jumlah himpunan dana lMDB yang kini disimpan di pasaran off-shore seperti Cayman Islands.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-43.pdf
Y.B. TUAN SIM TZE TZIN [ BAYAN BARU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan pelan Kerajaan untuk membayar balik hutang (government guaranteed debt) lMDB yang mencecah RM38 bilion. Senaraikan semua nama pengurus dana (fund managers) yang menguruskan dana-dana lMDB di Cayman Island.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-07 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-48.pdf
YB. TUAN TONY PUA KIAM WEE [ PETALING JAVA UTARA] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sebab sebuah loji tenaga 2,000MW yang hanya perlu dikomisyen pada tahun 2021 telah ditawarkan tanpa sebarang tender terbuka kepada anak syarikat 1Malaysia Development Bhd. (1 MDB). Adalah tawaran ini diperlukan untuk membantu 1MDB menyenaraikan anak syarikatnya.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-10-09 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-36.pdf
Soalan 36. Y.B. TUAN NGA KOR MING [ TAIPING ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan secara terperinci apakah jumlah pelaburan 1Malaysia Development Berhad (lMDB) mengikut projek, jumlah hutang yang ditanggung serta prestasi pengurusan kewangan syarikat tersebut.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-05 Parliamentary Replies
File PDF document soalan-36&37.pdf
Soalan 36. YB. DR. ONG KlAN MING [ SERDANG] Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan mengapa projek "solar farm" berjumlah 50MW telah diberikan kepada 1MDB melalui "direct negotiation" memandangkan terdapat banyak lagi syarikat Malaysia yang mempunyai "track record" yang lebih baik berbanding dengan 1MDB dalam membina dan menguruskan "solar farm". Soalan 37. Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [ Batu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah Kementerian akan mengeluarkan manifest kargo MH370. Mengapa info manifests ini belum dikeluarkan.
Located in Documents / / Oral Questions (Soalan Lisan) / 2014-11-10 Parliamentary Replies
File PDF document Laporan Prosiding 1MDB: Shahrol Azral Ibrahim Halmi (mantan Ketua Pegawai Eksekutif) Bahagian Kedua
LAPORAN PROSIDING MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA Mengenai: Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) (Bahagian Kedua) Kementerian Kewangan 1Ma|aysia Development Berhad: YBhg. Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi (mantan Ketua Pegawai Eksekutif) PARLIMEN KETIGA BELAS PENGGAL KETIGA
Located in Documents / / 2016 / Kawalan Pengurusan Tadbir Urus 1Malaysia Development Berhad (1MDB)