Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 4

Y.B. TUAN TONY PUA KIAM WEE PETALING UTARA minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab syarikat 1MDB dan SRC International masih belum memfailkan Laporan Kewangan untuk Mac 2015 dan bilakah Iaporan-laporan tersebut akan difailkan. Adakah syarikat audit Deloitte telah memulakan kerja-kerja pengauditan?

Download soalan-4.pdf — 91 KB

Filed under: 1MDB, SRC