Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 36

Dato' Fauzi bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan adakah Kementerian sedar bahawa dengan kenaikan harga 'bauxite' iaitu sumber alumina, telah muncul beberapa lombong sama ada secara halal atau haram yang tidak dikawal selia dengan baik. lni telah menimbulkan kegelisahan rakyat kerana lombong-lombong ini adalah 'under-regulated' dan menjadi ancaman kesihatan disebabkan debu-debunya dan mengotorkan jalan raya di laluan pengangkutannya; contoh lombong-lombong adalah di kawasan Parlimen lndera Mahkota dan Paya Besar.

Download soalan-36.pdf — 365 KB

Filed under: