Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-47.pdf

Soalan 47. Dato' Seri Tiong King Sing [ Bintulu ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan :a) Apakah status dan perkembangan kerja pendalaman muara sungai di Sungai Sibiyu (deepening work) dan Sungai Kemena (dredging work) yang telah sekian lama tertangguh; dan b) Apakah pihak Kementerian mempunyai rancangan jangka masa panjang yang teliti dan berkesan untuk mengatasi masalah banjir kilat yang sering kali melanda Bandar Bintulu terutamanya selepas hujan lebat.

Download soalan-47.pdf — 250 KB

Filed under: