Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-21&22.pdf

Soalan 21. PUAN HAJAH NORMALA BINTI ABDUL SAMAD [PASIR GUDANG] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan apakah program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian dalam memperluaskan peluang yang saksama kepada wanita dalam bidang pekerjaan, sosial, ekonomi dan politik serta sejauh manakah keberkesanan program-program ini. Soalan 22. Tuan Ramkarpal Singh a/1 Karpal Singh [ Bukit Gelugor ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada hukuman mati di bawah Akta Dadah Berbahaya, 1952 telahpun berjaya untuk membanteras aktiviti-aktiviti pengedaran dadah dan nyatakan sama ada jumlah kes-kes pengedaran dadah telah pun meningkat sejak hukuman mati mandatori diperkenalkan di bawah Akta tersebut

Download soalan-21.pdf — 4620 KB