Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-40.pdf

Y.B. DATUK SERI PANGLIMA HAJI ABDUL GHAPUR BIN HAJI SALLEH [ KALABAKAN ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :- a. apakah Kementerian sedar bahawa penjualan rokok haram tanpa cukai sedang dijual secara terbuka dan berleluasa hampir di seluruh bandar di Sabah;dan b. berapakah anggaran kerugian negara satu tahun akibat jualan rokok dan bahan tembakau tanpa cukai ini.

Download soalan-40.pdf — 256 KB

Filed under: ,