Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-53&54.pdf

Soalan 53. Tuan Sim Tze Tzin [ Bayan Baru ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- a) dari tahun 2000 hingga 2014 bilangan pelajar yang layak (memenuhi kelayakan minimum) memasuki IPTA setiap tahun; dan b) sebab-sebab 50 peratus daripada pelajar-pelajar yang layak memohon kursus IPTA pada tahun 20114 tidak ditawarkan tempat. Soalan 54. Datuk Wee Jeck Seng [ Tanjong Piai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan inisiatif Kementerian dalam mengatasi budaya rakyat yang tidak hormat terhadap anggota polis di samping tidak memberi kerjasama terhadap pihak polis yang sedang menjalankan tugas.

Download soalan-53.pdf — 981 KB