Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-44&45.pdf

Soalan 44. DR. AZMAN BIN ISMAIL [KUALA KEDAH] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan jumlah lawatan Iombongan meninjau industri Pertanian ke Taiwan dan China di bawah kementerian dan jumlah perbelanjaan lawatan-lawatan berkenaan. Bagaimanakah Kementerian mengukur kejayaan hasil lawatan tersebut. Soalan 45. Dr. Ko Chung Sen [ Kampar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan mengapa Pejabat lmigresen di Kampar telah ditutup selepas beroperasi selama tiga tahun dan adakah ini berkait dengan kekurangan peruntukan kewangan dan ketiadaan waran perjawatan bagi pegawai-pegawai yang diperlukan.

Download soalan-44.pdf — 163 KB